Hiển thị 1–12 của 19 kết quả

Chuyên chở lương thực - thực phẩm

FRR 650 ngắn Thùng Quyền bảo ôn F1NEW

Chuyên chở lương thực - thực phẩm

FRR 650 thùng bảo ôn Quyền F2 LB

Chuyên chở lương thực - thực phẩm

FRR 650 thùng đông lạnh Quyền F2 LB

Chuyên chở hàng logistics

FRR 650 thùng kín composite

Chuyên chở lương thực - thực phẩm

FVM 1500 thùng đông lạnh Quyền auto

Từ 3,45 tấn - 4 tấn

NPR 400 thùng bảo ôn Quyền auto

856.000.000

Từ 3,45 tấn - 4 tấn

NPR 400 thùng đông lạnh

931.000.000

Chuyên chở hàng logistics

NPR 400 thùng kín composite cao cấp

833.000.000

Chuyên chở lương thực - thực phẩm

NQR 550 thùng bảo ôn Quyền auto

Chuyên chở lương thực - thực phẩm

NQR 550 thùng đông lạnh

Chuyên chở hàng logistics

NQR 550 thùng kín composite cao cấp

935.000.000

Chuyên chở lương thực - thực phẩm

QKR 210 thùng đông lạnh Quyền auto

680.000.000